Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 31 juli 2016 ter kamer van koophandel in Nederland onder nummer 65804910.

Artikel 1. Algemeen

 1. Onder leverancier wordt verstaan Phanine BV, gevestigd te Sint Oedenrode 5492 NP, Speijkerstraat 4 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland onder nummer 65804910.
 2. Onder afnemer wordt verstaan elke rechtseenheid welke een overeenkomst voor levering aangaat of een bestelling plaatst met de leverancier.
 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen leverancier en de afnemer.
 4. Een afschrift van deze voorwaarden is te allen tijde opvraagbaar bij de leverancier of de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
 5. Eventuele andere voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien schriftelijk door de leverancier bevestigd.
 6. Voorwaarden van afnemers gelden mits deze niet in strijd zijn met onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en pro forma facturen

 1. Offertes of pro forma facturen van de leverancier zijn geheel vrijblijvend tenzij in de offerte of pro forma factuur een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. Indien een offerte of pro forma factuur wordt geaccepteerd hebben zowel de leverancier als de afnemer het recht gedurende twee werkdagen na aanvaarding de overeenkomst te herroepen.
 3. Alle in de offerte genoemde prijzen gelden in Euro’s (€), per eenheid, excl. BTW en af magazijn te Best (Nederland), tenzij anders aangegeven.
 4. Kleine afwijkingen van het geleverde met afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en omschrijvingen vormen geen aanleiding de overkomst te herzien of te ontbinden.
 5. De leverancier is niet verplicht te leveren tegen een in de offerte genoemde prijs indien deze berust op een druk- of schrijffout.
 6. De leverancier is niet aansprakelijk voor onjuiste levering en/of facturering ten gevolge van telefonische en/of faxopdrachten, ook indien de schriftelijke opdrachtbevestiging volgt nadat levering heeft plaatsgevonden. 

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien de afnemer de offerte of order van de leverancier heeft ondertekend. Overige opdrachten en bestellingen resulteren automatisch in een overeenkomst, tenzij de afnemer de opdracht binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk herroept. 

Artikel 4. Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, opdracht of bestelling van welke aard ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens de afnemer aangebracht, is de leverancier niet verplicht te accepteren of te leveren.
 2. Worden wijzigingen mondelijk, per telefoon of per fax opgegeven dan is het risico voor de juiste uitvoering van de order, opdracht of bestelling voor rekening van de afnemer.
 3. De leverancier behoudt zich het recht voor om deellevering te plegen indien hij dit noodzakelijk acht of door voorraad beperkingen of andere operationele zaken wordt genoodzaakt. 

Artikel 5. Overmacht

 1. In geval dat na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht door de leverancier bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is de leverancier gerechtigd de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar keuze van de leverancier, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden dan wel uitvoering daarvan op te schorten. De afnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk worden bericht. In dergelijk geval heeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan; iedere situatie waarin de leverancier haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten de schuld van de leverancier, waaronder, maar niet beperkt tot, onderbreking, vertraging of beeindiging van productie en/of levering door de fabrikant, importeur, distributeur of toeleverancier en welke evenmin op grond van wet, een door de leverancier gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan de leverancier kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Afroeporders

 1. Indien tussen de leverancier en de afnemer een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door een geringe afname door de afnemer, aan laatstgenoemde in rekening worden gebracht. 

Artikel 7. Annuleren, opschorten, ontbinden

 1. Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van de leverancier kan de afnemer tot annulering van de overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van geleverde zaken.
 2. Indien op grond van lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van geleverde zaken, wordt de afnemer aan de leverancier verschuldigd alle redelijk gemaakte directe en indirecte kosten en/of gederfde winst.
 3. De leverancier heeft het recht, indien de afnemer in gebreke blijft zijn verplichtingen met betrekking tot eerdere uitgevoerde leveringen, ook buiten deze overeenkomst, te voldoen, haar eigen verplichtingen jegens afnemer op te schorten en lopende orders of gedeelten daarvan te annuleren. Ditzelfde geldt indien zou blijken dat de afnemer onvoldoende kredietzekerheid kan bieden, dit ter beoordeling van de leverancier op basis van marktinformatie of van geraadpleegde kredietverzekeringsinstellingen.
 4. De overeenkomst eindigt onmiddellijk indien de afnemer overlijdt, liquideert, een vrijheidsstraf krijgt opgelegd, in staat van faillissement geraakt, aan hem surseance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld dan wel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van de afnemer wordt overgegaan, de noodzakelijke bedrijfsvergunningen mist, verhuist, vertrekt naar het buitenland of onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. De factuurdatum is bepalend voor de aanvang van de betalingstermijn.
 2. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
 3. Betaling vanwege de levering van zaken dient te geschieden aan de leverancier op een in de overeenkomst genoemde wijze en binnen de gestelde termijn zonder korting (waaronder kosten van bankverkeer) of schuldvergelijking tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Leverancier is gerechtigd een vooruitbetaling of betaling bij levering van de afnemer te verlangen, in welk geval dit aan de afnemer zal worden medegedeeld.
 5. Aan het doen van vroegere betalingen dan de overeengekomen betalingstermijn kan nimmer het recht op een korting worden ontleend, tenzij leverancier zulks met betrekking tot de desbetreffende betaling schriftelijk heeft bepaald.
 6. Indien de afnemer in verzuim is zijn betalingsverplichtingen na te komen, dan wordt hij jegens de leverancier de wettelijke handelsrente ex. art. 119a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. Tevens wordt de afnemer jegens de leverancier alsdan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten, met een minimum van Euro (€) 250,- , worden berekend op  basis van geldende commerciële incasso tarieven.
 7. In ieder geval is de leverancier terzake van zaken die zij van de afnemer onder zich heeft gerechtigd, totdat haar totale vordering op de afnemer is voldaan, gebruik te maken van haar recht op retentie. 

Artikel 9. Levering en betaling

 1. Een eerste levering aan een nieuwe afnemer geschied op basis van een pro forma factuur vooraf te betalen.
 2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geschieden leveringen, inclusief naleveringen, uitsluitend tegen betaling binnen 14 dagen.
 3. De leverancier bepaald de keuze van het vervoermiddel. Bij lossen dient de afnemer de aanwijzingen van de leverancier in acht te nemen.
 4. De leverancier is gerechtigd tot deellevering. De eventuele extra kosten zijn voor rekening van leverancier.

Artikel 10. Risico

 1. De geleverde zaken zijn voor risico van de leverancier tot het moment van lossen indien het transport door de leverancier wordt verzorgd of tot het moment van laden in een magazijn van de leverancier indien afnemers de levering zelf afhalen.
 2. Het lossen geschied voor risico van de afnemer.

Artikel 11. Verplichting voor de afnemer

 1. Indien de leverancier het transport verzorgt dient de afnemer zichtbare tekorten of beschadigingen direct door de expediteur op de afleverbon of het vervoersdocument te laten aantekenen. In ieder geval dient de inhoud van de levering te worden gecontroleerd waarbij manco’s en/of beschadigingen dienen te worden gemeld aan de leverancier binnen 48 uur na ontvangst van de levering.
 2. Bij levering af magazijn dienen alle goederen door de afnemer voor het laden te worden gecontroleerd op manco’s of beschadigingen.

Artikel 12. Reclames

 1. Bij levering volgens art. 11.1 dienen reclames binnen 48 uur na levering te worden ingediend. Reclamaties welke niet binnen de gestelde termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
 2. Bij levering volgens art 11.2 zijn na levering geen reclames meer mogelijk.
 3. De afnemer dient de leverancier indien gewenst in staat te stellen de tekortkomingen te inspecteren, zo nodig door afgifte van zaken.
 4. Geringe afwijking in de geleverde zaken, zowel wat afmeting, kleur, vorm, textuur, verpakking of andere specificatie betreft, kunnen geen aanleiding zijn de order c.q. de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te annuleren of geheel of gedeeltelijke betaling te weigeren dan wel van de leverancier schadevergoeding te vorderen.
 5. Reclames worden niet in behandeling genomen indien de afnemer iets aan de geleverde goederen heeft gewijzigd of gerepareerd.
 6. Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij vooraf schriftelijk door de leverancier toestemming is verleend. Retourzendingen dienen deugdelijk te worden verpakt, bij gebreke waarvan het recht op reclame komt te vervallen. De kosten en risico van retourzendingen zijn voor de afnemer.
 7. Indien de afnemer uiterlijk binnen 48 uur na aflevering van de levering geen klacht heeft kenbaar gemaakt, wordt hij geacht de geleverde zaken te hebben goegekeurd en geaccepteerd. Dezelfde termijn is van toepassing op facturen.

Artikel 13. Vergoeding, vervanging

 1. De leverancier heeft het recht gereclameerde goederen te repareren of te vervangen indien dit op redelijke termijn plaatsvindt, ook indien hiermee een vooraf gestelde uiterlijke levertermijn wordt overschreden.
 2. Indien de leverancier niet in staat is tot reparatie of vervanging, zal deze een creditfactuur uitmaken welke op verzoek van de afnemer met eerstvolgende factuur zal worden verrekend dan wel zal worden gestort op een door afnemer op te geven bank of gironummer.

Artikel 14. Levertijd

 1. Levertijden zijn indicatief en worden slechts bij benadering aangegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Overschrijden van de levertijd met redelijke termijn en grond vormen geen aanleiding om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
 3. De leverancier is in geen geval aansprakelijk voor enige schade ontstaan door overschrijding van de levertijd.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de afnemer geleverde zaken, totdat de koopprijs incl. kosten en BTW voor al deze zaken geheel is voldaan.
 2. Zaken waarop eigendomsvoorbehoud van de leverancier rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer worden doorverkocht.
 3. In het geval de afnemer zijn verplichtingen jegens de leverancier niet nakomt, danwel een gegronde vrees bestaat dat de afnemer zulks niet zal doen, is de leverancier gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden, weg te halen of te doen weghalen. De afnemer dient de leverancier hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de afnemer jegens leverancier een onmiddellijk opeisbare boete verbeurt van 10 % van het door afnemer verschuldigde, voor iedere dag – een deel van een dag daaronder begrepen – dat de afnemer jegens de leverancier hiermee in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.
 4. De afnemer verplicht zich jegens de leverancier om in het geval dat derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van de leverancier rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond de leverancier hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van de leverancier. De afnemer verplicht zich jegens de leverancier om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die de leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
 5. Alle bij de afnemer aanwezige zaken, afkomstig van de leverancier, zijn zolang de afnemer nog enige betalingsverplichting jegens de leverancier heeft, eigendom van de leverancier krachtens de in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud.
 6. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van de afnemer bevinden, behoudt de leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3.237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3.92 lid 2 BW opgenoemde, die de leverancier dan uit welke hoofde dan ook tegen de afnemer mocht hebben. Op eerste verzoek van de leverancier zal de afnemer zijn medewerking verlenen het pandrecht middels registratie te effectueren.

Artikel 16. Internet verkopen

 1. Indien de producten via internet te koop worden aangeboden, dient derhalve aan de volgende kwaliteitscriteria te worden voldaan:
 2. Alle producten die de afnemer online aanbiedt, moeten worden afgebeeld op zijn webshop en de pagina’s moeten de noodzakelijke productinformatie bevatten, waaronder in ieder geval de merknaam van het product en de veiligheids richtlijnen.
 3. Naam, adres, telefoonnummer, emailadres en handelsregistratienummer van de afnemer dienen duidelijk zichtbaar op de webshop te worden vermeld.

3          De webshop van de afnemer voldoet aan de wettelijke regels voor e-commerce aan consumenten.

 1. De afnemer moet een klanten helpdesknummer hebben dat tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar is op minimaal 5 dagen per week.
 2. De afnemer dient een adequate voorraad te hebben om voor de klanten een bevredigende leveringstijden te behalen.
 3. De webshop dient visueel aantrekkelijk te zijn en moet geschikt zijn voor de aard, kwaliteit en uitstraling van de goederen; het uitstraling van de webshop als geheel moet de verkoop van de goederen bevorderen. De webshop moet een sectie of pagina bevatten die er uitsluitend op gericht is de goederen of de desbetreffende productensector (die de goederen moeten bevatten) te presenteren.
 4. Als de webshop wordt gehost op een platform van een derde, mag de webshop voor klanten niet te bezoeken zijn via een site die de naam of het logo van het platform van de derde draagt (zoals bijvoorbeeld op online sites als eBay, Amazon, bol.com en Marktplaats.nl).
 5. De domeinnaam van de afnemer mag geen gebruik, vermelding of incorporatie van de handelsnaam Phanine en/of van de handels- en/of merkna(a)m(en) van de fabrikant van de producten bevatten;
 6. De afnemer verplicht zich bij het wederverkopen van de goederen van Phanine de van toepassing zijnde privacy-wetgeving na te leven.
 7. De afnemer zal zich niet voordoen als agent van Phanine en/of enige toezeggingen doen namens Phanine.
 8. De afnemer committeert zich om een maximale klanttevredenheid te behalen.
 9. Phanine behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de bovenstaande bepalingen niet (meer) te verkopen en/of te leveren aan de afnemer of potentiele afnemers.

Artikel 17. Verkoopprijzen

 1. De afnemer wordt geacht ten alle tijde de minimum verkoopprijzen zoals vermeld in de op dat moment van kracht zijnde catelogus en prijslijst van de leverancier aan te houden als minimum prijs. Deze minimum verkoopprijzen in de prijslijst zijn inclusief BTW.
 2. In specifieke gevallen kan tussen leverancier en afnemer overeen worden gekomen om af te wijken van de minimum verkoopprijzen onder lid 1. Hiertoe dient de afnemer schriftelijk een verzoek in te dienen bij de leverancier. Alleen na schriftelijke toestemming van de leverancier mag de afnermer lagere verkoopprijzen aanhouden.

Artikel 18. Auteursrechten

 1. De leverancier blijft eigenaresse van de rechten van intellectuele eigendom zoals onder andere het auteursrecht en/of het modelrecht met betrekking tot afbeeldingen, tekeningen, foto’s, ontwerpen, modellen, (be)rekeningen, en verdere omschrijvingen waaronder catalogi of prospectussen met betrekking tot geleverde zaken.
 2. Het is de afnemer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de leverancier gebruik te maken van de in lid 1 genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder – doch niet beperkt tot – het maken van reproducties.
 3. Per overtreding van de in lid 2 genoemde overtredingen is de afnemer zonder rechtelijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd jegens de leverancier van Euro (€) 10.000,-.
 4. De afnemer vrijwaart de leverancier tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van het recht op intellectuele eigendom, terzake van door de leverancier bij haar in uitvoering gegeven opdracht.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

 1. De leverancier, haar werknemers, c.q. door haar ingeschakelde, zijn jegens de afnemer of jegens derden wegens ontijdigheid of ondeugdelijkheid van de geleverde zaken, prestaties of wegens gebreken in de nakoming van haar verplichtingen slechts aansprakelijk in die mate, waarin uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens ongeoorloofd zou zijn. Voor alle andere gevallen wordt aansprakelijkheid derhalve, onverminderd overigens tussen partijen geldende aansprakelijkheidsbeperkende condities, uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Is de leverancier uit hoofde van enige overeengekomen leverantie toch aansprakelijk, dan is deze beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag of in geval van deellevering het factuurbedrag van de deellevering.
 3. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor immateriele schade, bedrijfsschade, stagnatieschade en/of andere (gevolg)schade, betrekking hebbende op of voortvloeiende uit al dan niet tijdig en/of juist zaken en/of leveringen.

Artikel 20. Diversen

 1. De leverancier behoud het recht directe en strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen, ook indien zij gedurende kortere of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze voorwaarden heeft toegestaan. De afnemer kan geen rechten ontlenen aan het feit dat de leverancier de voorwaarden op enig moment soepel heeft toegepast.

Artikel 21. Bevoegde rechter

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke of juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier.
 2. Indien volgens de wet een andere rechter bevoegd is dan de in lid 1 van dit artikel aangewezen rechter, heeft de afnemer het recht om binnen een week nadat zij door of namens de leverancier op de hoogte is gebracht van het feit dat het geschil aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier zal worden voorgelegd, te verklaren dat hij niet instemt met het beroep op het eerste lid van dit artikel.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is de leverancier bevoegd de in het eerste lid van dit artikel genoemde geschillen voor te leggen aan de naar normale regelen van competentie bevoegde rechter.

Artikel 22. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen de leverancier en afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van artikel 19 van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt voor zoveel mogelijk uitdrukkelijk uitgesloten.